Pressmeddelanden

MEDIVIR FÖRESLÅR RIKTAD NYEMISSION OM CIRKA 28 MSEK TILL BOLAGETS BEFINTLIGA SPECIALISTINVESTERARE LINC

Inom ramen för den företrädesemission, vars preliminära resultat offentliggjordes den 5 februari 2021 (”Företrädesemissionen”), hade bland andra Bengt Julander genom LINC ingått såväl garanti- som teckningsåtaganden. Företrädesemissionen övertecknades kraftigt och inga garantiåtaganden togs i anspråk. Genom en övertilldelningsoption kopplad till Företrädesemissionen (”Övertilldelningsoptionen”) kommer dessutom specialistinvesteraren Healthinvest Partners AB att tillkomma som ägare i Bolaget. Som ett resultat av det starka intresset i Företrädesemissionen och i syfte att stärka Bolagets institutionella ägarbas ytterligare har styrelsen beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 11 mars 2021, med ett förslag till aktieägarna att fatta beslut om en riktad emission till Bengt Julander genom LINC om cirka 28 MSEK.

Eftersom den Riktade Nyemissionen riktar sig till ett bolag som kontrolleras av styrelsemedlem Bengt Julander, som tillhör den kategori av närstående till Bolaget som omfattas i ABL kap. 16 (2005:551), kräver den Riktade Nyemissionen godkännande av aktieägare i Bolaget som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid den extra bolagsstämman den 11 mars 2021, för vilken kallelse utfärdas separat. Bengt Julander deltog ej i styrelsens beslut om den Riktade Nyemissionen.

Den extra bolagsstämman föreslås besluta om en emission om totalt 3 600 000 nya B-aktier, riktad till Bengt Julander genom LINC, till en teckningskurs om 7,73 kronor per aktie, motsvarande stängningskurs per 5 februari 2021. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i den Riktade Nyemissionen är att stärka Bolagets institutionella ägarbas och likviden kommer att användas i syfte att accelerera Bolagets befintliga affärsplan med huvudsakligt fokus på utvecklingen av MIV-818.

Genom den Riktade Nyemissionen kommer antalet aktier i Medivir att öka från 52 135 651 B-aktier, inklusive de aktier som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen, till 55 735 651 B-aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 6,5 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget. Efter genomförandet av den Riktade Emissionen kommer LINC att inneha aktier motsvarande cirka 10 procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget.

Rådgivare
ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Medivir i samband med transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta
Yilmaz Mahshid, VD och koncernchef
Telefon: 08 5468 3100
E-mail: yilmaz.mahshid@medivir.com

Magnus Christensen, CFO
Telefon: 08 5468 3100
E-mail: magnus.christensen@medivir.com

Denna information är sådan information som Medivir AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2021, kl 19.50 CET.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av MIV-818, en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Medivir i någon jurisdiktion, varken från Medivir eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna”, och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri.