Pressmeddelanden

Medivir stärker affärsutvecklingspotentialen för remetinostat genom omförhandlat flerpartsavtal

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att Medivir AB (”Medivir” eller ”Bolaget”) tillsammans med remetinostats ursprungliga upphovsmän och TetraLogic Pharmaceuticals Corporation samt The Leukemia & Lymphoma Society (”Intressenterna”), har omförhandlat och förenklat de finansiella villkoren för remetinostat, en topikal histondeacetylas (HDAC)-hämmare för behandling av kutant T-cellslymfom (CTCL) och potentiellt även andra typer av hudcancer. Syftet med det nya avtalet är att skapa bättre förutsättningar för affärsutveckling.

Medivir förvärvade remetinostat från TetraLogic 2016. De ursprungliga avtalen mellan Medivir och Intressenterna innefattade bland annat milstolpesersättningar med förutbestämda belopp såväl som royalty-skyldigheter till Intressenterna när Medivir utvecklar, marknadsför eller utlicensierar remetinostat. Avtalet har omförhandlats så att ersättningen Medivir är skyldig att betala vid en potentiell framtida utlicensiering av remetinostat enbart baseras på fördelning av framtida faktiska intäkter till Medivir.

Det är mycket tillfredsställande att vi nu förhandlat fram ett nytt avtal som passar och gynnar samtliga parter och skapar väsentligt förbättrade förutsättningar för en potentiell utlicensiering eller försäljning i vårt fortsatta affärsutvecklingsarbete med remetinostat”, säger Medivirs interim vd Magnus Christensen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Christensen, interim vd, Medivir AB
Tel: +46 (0)8 5468 3100
E-post: magnus.christensen@medivir.com

 

Denna information är sådan som Medivir AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2021, kl 08.30.
 

Om remetinostat
Remetinostat är en topikal histondeacetylas (HDAC)-hämmare. En slutförd klinisk fas II-studie i mycosis fungoides-kutant T-cellslymfom (MF-CTCL) visade att remetinostat minskade svårighetsgraden av CTCL-hudlesioner med en objektiv svarsfrekvens (ORR) på 40%. Studien visade också en kliniskt signifikant minskning av svårighetsgraden av pruritus (klåda) hos 80% av patienterna. Vidare har två prövarinitierade fas II-studier genomförts vid Stanford University i USA, där effekt visats i både kutant basalcellskarcinom (BCC) och skivepitelcancer (SCC). Resultaten från BCC studien publicerades nyligen och publiceringen av de finala resultaten från SCC studien förbereds.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av MIV-818, en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna”, och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktade uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri.