Pressmeddelanden

Positiva data från fas II-studien med remetinostat mot basalcellscancer publicerade i Clinical Cancer Research

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att positiva data från den prövarinitierade studien som utvärderar effekten av remetinostat hos patienter med basalcellscancer, (BCC), har publicerats i Clinical Cancer Research (online first doi: 10.1158/1078-0432.CCR-21-0560). Den kliniska studien har genomförts vid Stanford University School of Medicine i Kalifornien med Dr. Kavita Sarin som ansvarig huvudprövare.

Resultaten från den öppna kliniska studien med den topikala HDAC-hämmaren remetinostat som neoadjuvant behandling av BCC rapporterades. 33 tumörer, definierade enligt studieprotokollet, från 25 patienter inkluderades i analysen. Det övergripande behandlingssvaret (ORR), definierat som den andel av tumörerna som uppnådde mer än 30 procents minskning av den längsta diametern fram till vecka 8, var 69,7% [90% konfidensintervall (CI), 54%–82,5%]. 54,8% av tumörerna visade fullständig klinisk och patologisk upplösning efter behandlingen. Inga systemiska biverkningar rapporterades.

Resultaten kommenterades också i ett pressmeddelande från American Association for Cancer Research (AACR): https://www.aacr.org/patients-caregivers/progress-against-cancer/a-new-type-of-gel-shows-promise-against-common-type-of-skin-cancer/

-      ”Dessa mycket positiva resultat ger utökat stöd för remetinostats potential som behandling vid ytterligare hudassocierade cancerformer utöver kutant T-cellslymfom (CTCL)”, säger Magnus Christensen, interim vd för Medivir.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Christensen, interim vd, Medivir AB
Tel: +46 (0)8 5468 3100
E-post: magnus.christensen@medivir.com

Om remetinostat
Remetinostat är en topikal histondeacetylas (HDAC)-hämmare. En slutförd klinisk fas II-studie i mycosis fungoides-kutant T-cellslymfom (MF-CTCL) visade att remetinostat minskade svårighetsgraden av CTCL-hudlesioner med en objektiv svarsfrekvens (ORR) på 40%. Studien visade också en kliniskt signifikant minskning av svårighetsgraden av pruritus (klåda) hos 80% av patienterna. Vidare har två prövarinitierade fas II-studier genomförts vid Stanford University i USA, där effekt visats i både kutant basalcellskarcinom (BCC) och skivepitelcancer (SCC). Resultaten från BCC studien publicerades nyligen och publiceringen av de finala resultaten från SCC studien förbereds.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av MIV-818, en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.