Pressmeddelanden

Beslut vid årsstämma i Medivir den 5 maj 2022

Medivir Aktiebolag (publ) har idag den 5 maj 2022 hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning). Årsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) fattade följande beslut:

 

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna för år 2021 och de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktörer beviljades ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

 

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat balanserades i ny räkning.

 

Ersättning till styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 1 730 000 kronor årligen med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 690 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 260 000 kronor. Vidare ska revisorsarvode utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

 

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

 

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Uli Hacksell, Lennart Hansson, Bengt Westermark och Yilmaz Mahshid samt att nyvälja Anette Lindqvist till styrelseledamöter. Uli Hacksell omvaldes som styrelsens ordförande. Efter att ha avböjt omval avgår An van Es Johansson från styrelsen.

 

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag och styrelsens rekommendation, till bolagets revisor.

 

Styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

 

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet.

 

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

 

Emission av teckningsoptioner av serie 2022:1

Årsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram varigenom medarbetare kan ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

För ytterligare information om besluten hänvisas till kallelsen och det fullständiga förslaget däri som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.medivir.se.

 

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Christensen, CFO
Telefon: 08 5468 3100
E-mail: magnus.christensen@medivir.com

 

Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och där det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.