Pressmeddelanden

Medivir presenterar nya data, som visar additiv effekt av fostrox i kombination med anti-PD1 i icke-kliniska tumörmodeller, på immunterapikonferensen SITC

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov, meddelar idag att en poster med titeln “Fostrox (MIV-818) in combination with anti-PD-1 shows increased efficacy in nonclinical tumour models in vivo” kommer att presenteras vid the Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) 37th Annual Meeting den 10 november av Fredrik Öberg, CSO på Medivir.

Fostroxacitabine bralpamide (fostrox) är en oralt administrerad leverriktad prodrog som för närvarande genomgår en fas 1/2a klinisk studie på framskridet hepatocellulärt karcinom (HCC), i kombination med pembrolizumab eller lenvatinib (NCT0341818). Leverselektiv fostrox-inducerad DNA-skada och tumörcellsdöd har potential att förbättra effektiviteten av anti-PD1 genom att öka tumörantigenpresentationen och förändra tumörens mikromiljö.

Postern stöder denna potential då den visar att kombinationsterapi med fostrox och anti-PD1 signifikant förbättrade antitumöreffekten i en preklinisk musmodell för HCC, jämfört med endera behandlingen ensam. Analysen av immunrelaterat genuttryck indikerade ökade tumörinfiltrerande lymfocyter (TIL) och inkluderade uppreglering av gener involverade i cancerantigenpresentation i tumörerna. Dessutom visade kombinationen av fostrox och behandling med pembrolizumab, i en korioallantoisk membran-lungkarcinommodell, förbättrad effekt och ökad tumörinfiltration av CD8+ T-celler.

Sammanfattningsvis visade kombinationen av fostrox med anti-PD1 förbättrad effekt i icke-kliniska tumörmodeller samt förändringar i tumörens mikromiljö i överensstämmelse med ökad immunmedierad antitumöraktivitet. Resultaten indikerar en potential för att kombinera anti-PD1 med fostrox vid behandling av HCC. Abstraktet och postern kommer att finnas tillgängliga på Medivirs hemsidan efter presentationen.

 
För ytterligare information kontakta:

Magnus Christensen, CFO, Medivir AB

Telefon: 08-5468 3100.
E-post: magnus.christensen@medivir.com

 
 
Om fostrox

Fostrox är en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Fostrox har potential att bli det första oralt administrerade och leverriktade läkemedlet för patienter med HCC och andra former av levercancer. En fas 1b monoterapistudie med fostrox har slutförts och en kombinationsstudie i HCC pågår.

Om primär levercancer
Primär levercancer är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i världen och hepatocellulärt karcinom (HCC) är den vanligaste formen av cancer som uppstår i levern. Trots att existerande behandlingar för HCC kan förlänga patienternas liv är behandlingsfördelarna ofta begränsade och dödligheten ligger kvar på en hög nivå. Varje år diagnosticeras 42 000 patienter med primär levercancer i USA och den nuvarande femårsöverlevnaden är 11 procent. HCC är en heterogen sjukdom med olika etiologier och utan specifika mutationer som observerats i många andra cancerformer. Detta har bidragit till bristen på framgång för molekylärt riktade substanser i HCC. Bristen på övergripande nytta, tillsammans med den generellt dåliga prognosen för patienter med medellångt och långt framskriden HCC resulterar i ett stort otillfredsställt medicinskt behov.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.