Pressmeddelanden

Emission, återköp och omvandling av C-aktier samt överlåtelse av stamaktier inom ramen för LTIP 2023

Mot bakgrund av det incitamentsprogram som antogs på årsstämma i Medivir AB (publ) (”Medivir”) den 4 maj 2023 (”LTIP 2023”) meddelas idag att styrelsen i Medivir har beslutat om (i) en nyemission av 970 500 C-aktier, (ii) återköp av dessa 970 500 C-aktier, (iii) omvandling av 105 750 C-aktier till stamaktier samt (iv) delvis verkställande av årsstämmans beslut om överlåtelse av egna stamaktier genom överlåtelse av 105 750 egna stamaktier till deltagare i LTIP 2023.
 

Aktieinvest FK AB tecknar samtliga 970 500 C-aktier till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde om 50 öre per aktie. Samtliga emitterade C-aktier kommer därefter återköpas av Medivir för samma pris om 50 öre per aktie.
 
Syftet med emissionen och återköpet av C-aktier är att möjliggöra för deltagarna i LTIP 2023 att förvärva stamaktier för deltagande i LTIP 2023 (”Investeringsaktier”), att säkerställa leverans av aktier samt att täcka eventuella sociala kostnader och utdelningskompensationer med anledning av LTIP 2023. Av samtliga emitterade och återköpta C-aktier kommer 105 750 C-aktier att omvandlas till stamaktier och överlåtas till deltagare i LTIP 2023 såsom Investeringsaktier. Resterande antal C-aktier kommer att innehas av Medivir tills vidare och omvandlas samt överlåtas i enlighet med villkoren i LTIP 2023. C-aktierna berättigar inte till vinstutdelning.
 

Medivirs innehav av egna stamaktier var tidigare 11 413. I och med återköpet av de 970 500 nyemitterade C-aktierna, och efter omvandlingen och överlåtelse av 105 750 Investeringsaktier, kommer Medivir att inneha 11 413 egna stamaktier och 864 750 egna C-aktier i bolaget.
 

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Christensen, finanschef
Telefon: 08 5468 3100
E-mail: magnus.christensen@medivir.com


 
Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.