Pressmeddelanden

Medivir presenterar nya data på AACR som visar signifikant förbättrad anti-tumöreffekt i icke-kliniska tumörmodeller med fostrox i trippelkombination

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov, meddelar att en poster med titeln ”A triple combination of fostrox (MIV-818) with immune checkpoint and kinase inhibition shows increased anti-tumor efficacy in vivo”, presenteras idag vid the American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting av Fredrik Öberg, forskningschef på Medivir.

Fostroxacitabine bralpamide (fostrox) är en oralt administrerad leverriktad prodrog som för närvarande genomgår en fas 1/2a klinisk studie i avancerad hepatocellulär cancer (HCC), i kombination med Keytruda® (anti-PD1) eller Lenvima® (kinashämmare) (NCT0341818). Fostrox har i tidigare studier visat signifikant ökad anti-tumöreffekt i kombination med såväl anti-PD1 som kinashämmare i icke-kliniska tumörmodeller vilket öppnar för en potentiellt ytterligare förstärkt tumöreffekt vid en trippelkombination.

Postern stöder denna potential då den dels visar att fostrox kombinerad med både anti-PD1 och Lenvima® visar synergistisk anti-tumöreffekt i en icke-klinisk tumörmodell som karaktäriseras av samma låga, underliggande DNA-skada, som ses hos patienter med HCC. Postern visar även att fostrox inducerar en ökad tumörinfiltration av CD8+ T-celler såväl som ökat uttryck av PD-L1 och LAG-3, vilket visar på en ökad immunmedierad antitumöraktivitet. Resultaten indikerar en potential för att trippelkombinera anti-PD1 och Lenvima® med fostrox vid behandling av HCC.

-    ”Trots att existerande kombinationsbehandlingar för HCC kan förlänga patienternas liv svarar långt ifrån alla patienter på behandlingen. För att fler patienter skall få en tillfredsställande effekt på sin behandling kommer nya kombinationsalternativ med flera olika, additiva verkningsmekanismer att vara avgörande. Fostrox, med en unik, leverriktad aktivitet öppnar upp för helt nya kombinationer med tre olika angreppssätt för att effektivt behandla HCC.”, säger Pia Baumann, Medicinsk chef på Medivir. 

Postern kommer att finnas tillgänglig på Medivirs hemsida efter presentationen.


För ytterligare information kontakta:
Magnus Christensen, Finanschef, Medivir AB 
Telefon: 08-5468 3100.
E-post: magnus.christensen@medivir.com 


Om fostrox
Fostrox är en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Fostrox har potential att bli det första oralt administrerade och leverriktade läkemedlet för patienter med HCC och andra former av levercancer. En fas 1b monoterapistudie med fostrox har slutförts och en kombinationsstudie i HCC pågår.

Om primär levercancer
Primär levercancer är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i världen och hepatocellulär cancer (HCC) är den vanligaste formen av cancer som uppstår i levern. Trots att existerande behandlingar för HCC kan förlänga patienternas liv är behandlingsfördelarna ofta begränsade och dödligheten ligger kvar på en hög nivå. Varje år diagnosticeras 42 000 patienter med primär levercancer i USA och den nuvarande femårsöverlevnaden är 11 procent. HCC är en heterogen sjukdom med olika etiologier och utan de specifika mutationer som observerats i många andra cancerformer. Detta har bidragit till bristen på framgång för molekylärt riktade substanser i HCC. Bristen på övergripande nytta, tillsammans med den generellt dåliga prognosen för patienter med medellångt och långt framskriden HCC, resulterar i ett stort otillfredsställt medicinskt behov.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.