Pressmeddelanden

Medivir rapporterar lovande interimsdata, som inkluderar ett komplett tumörsvar, i fas 1b/2a HCC-studien med fostrox i kombination med Lenvima

  • En central responsanalys av de 6 patienterna från fas 1b doseskaleringsdelen har genomförts
  • Hos dessa 6 patienter påvisades komplett tumörsvar i 1 patient, partiellt tumörsvar i 2 patienter och stabil sjukdom i 2 patienter, enligt oberoende granskning och mRECIST
  • Interimsdatan från fas 1b stärker ytterligare de lovande säkerhets- och effektdata som tidigare rapporterats

 

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov, meddelade idag lovande interimsdata avseende säkerhet och effekt från den pågående fas 1b/2a-studie av bolagets first-in-class läkemedelskandidat fostrox i kombination med Lenvima® hos patienter med avancerad hepatocellulär cancer (HCC) för vilka dagens första- eller andrahandsbehandlingar har visat sig verkningslösa eller inte är tolerabla.

 

Dessa interimsresultat bekräftade den tidigare meddelade gynnsamma säkerhets- och tolerabilitetsprofilen då inga nya eller oväntade biverkningar rapporterats och kombinationen fortsätter att tolereras väl.

 

Fas 2a-dosexpansionsdelen av studien pågår och är nu fullrekryterad. Data från fas 1b/2a planeras att presenteras vid en kommande vetenskaplig kongress.

 

-          “Vi är verkligen entusiastiska över dessa data i fas 1b-doseskaleringsdelen. Patienter med HCC, för vilka dagens första- eller andrahandsbehandling har visat sig ineffektiv, är en svårbehandlad patientgrupp och förväntningarna på klinisk nytta och tumörkrympning är låga. Det är därför det är så uppmuntrande att en klar tumörrespons är uppnådd hos 3 av 6 patienter och ännu mer så att ett komplett tumörsvar sågs hos 1 patient. Med tanke på det stora medicinska behovet av en ny, effektiv behandling för HCC är detta mycket lovande data för den framtida utvecklingen av fostrox”, säger Pia Baumann, Medicinsk chef på Medivir.

 

Vi påminner om att Medivir på fredag den 8 september kl. 13:00 CET står värd för en webbsändning där ledande cancerexperter ger sitt perspektiv på hur behandlingslandskapet utvecklas och de unika behandlingsutmaningarna som föreligger vid primär levercancer. Dr. Pia Baumann, Medicinsk chef på Medivir, kommer också att delta i webbsändningen och kommentera fostrox utveckling och data.

 

Webbsändningen kommer att direktsändas via en länk på hemsidan: www.medivir.se/investerare/presentationer

Presentationen kommer att finnas tillgänglig på Medivirs hemsida efter webbsändningen.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Magnus Christensen, finanschef, Medivir AB

Telefon: 08-5468 3100.

E-post: magnus.christensen@medivir.com

 

Denna information är sådan som Medivir AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september 2023, kl 08.30.

 

Om fostrox

Fostrox är en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Fostrox har potential att bli det första oralt administrerade och leverriktade läkemedlet för patienter med HCC. En fas 1b monoterapistudie med fostrox har slutförts och en kombinationsstudie i HCC pågår.

 

Om primär levercancer

Primär levercancer är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i världen och hepatocellulär cancer (HCC) är den vanligaste formen. Trots att existerande behandlingar för HCC kan förlänga patienternas liv är behandlingsfördelarna ofta begränsade och dödligheten ligger kvar på en hög nivå. Varje år diagnosticeras ca 660 000 patienter med primär levercancer globalt och den nuvarande graden av femårsöverlevnad är under 20%1). HCC är en heterogen sjukdom med olika etiologier och utan specifika mutationer som observerats i många andra cancerformer. Detta har bidragit till bristen på framgång för molekylärt riktade substanser i HCC. Bristen på övergripande nytta, tillsammans med den generellt dåliga prognosen för patienter med medellångt och långt framskriden HCC resulterar i ett stort otillfredsställt medicinskt behov.

 

Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.

 

1)       Rumgay et al.,European Journal of Cancer 2022 vol.161, 108-118.