Pressmeddelanden

Verkställande av årsstämmans beslut om avskaffande av aktieslag i Medivir AB (publ)

Vid årsstämma i Medivir AB (publ) tidigare idag, den 4 maj 2023, beslutades om antagande av ny bolagsordning varigenom A-aktieslaget utgår och aktier av serie B omklassificeras till stamaktier. 

Bolagets samtliga befintliga aktier per idag utgörs av aktier av serie B och det finns inga aktier av serie A utestående. I samband med avskaffandet av A-aktieslaget och omklassificeringen av aktier av serie B till stamaktier kommer bolagets stamaktier få den nya ISIN-koden SE0020181014 och den nya tickern ”MVIR”. Den nya stamaktien kommer överta befintlig handelsplats för B-aktien på Nasdaq Stockholm. Ändringen sker automatiskt och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

 

Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för ändringen ska vara onsdagen den 17 maj 2023, vilket innebär att sista dag för handel i befintliga aktier av serie B är måndagen den 15 maj 2023. Första dag för handel med stamaktier med ny ISIN-kod och ticker är tisdagen den 16 maj 2023.

 

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Christensen, finanschef
Telefon: 08 5468 3100
E-mail: magnus.christensen@medivir.com

 

Denna information är sådan information som Medivir AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2023, kl 16.45.

 

Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.