Pressmeddelanden

Antalet aktier och röster i Medivir AB per den 28 juni 2024

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att antalet aktier och röster i Medivir har ändrats under juni 2024 till följd av emissionen av 1 700 000 C-aktier och omvandlingen av 114 587 C-aktier till stamaktier som genomförts som en del av utrullningen av det incitamentsprogram som beslutades vid årsstämman den 7 maj 2024. Både emissionen och omvandlingen har tidigare offentliggjorts genom ett separat pressmeddelande.

 

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 114 617 968 aktier i Medivir, varav 112 167 805 stamaktier och 2 450 163 C-aktier, som tillsammans berättigar till 112 412 821 röster. En stamaktie berättigar till en (1) röst och en C-aktie berättigar till en tiondels (1/10) röst. Samtliga C-aktier innehas av bolaget.

 

För ytterligare information kontakta:

Magnus Christensen, finanschef, Medivir AB

Telefon: 08-5468 3100

E-post: magnus.christensen@medivir.com

 

Denna information är sådan information som Medivir AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör vid publicering av detta pressmeddelande.

 

Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Läkemedelskandidaterna riktas mot indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en smart riktad kemoterapi som har utformats utformad för att selektivt behandla levercancerceller och att minimera biverkningar. Samarbeten och partnerskap är viktiga delar av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.