Pressmeddelanden

Antalet aktier och röster i Medivir AB per den 31 januari 2024

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att antalet aktier och röster i Medivir har ändrats under januari 2024 till följd av den företrädesemission som Medivir beslutade om den 7 november 2023 samt den riktade emissionen till Hallberg Management AB som Medivir beslutade om den 22 januari 2024. Båda emissionerna har tidigare offentliggjorts genom separata pressmeddelanden. Nyemissionerna resulterade i en ökning om 48 664 647 stamaktier respektive 7 547 170 stamaktier, vilket innebär en total ökning om 56 211 817 stamaktier.

 

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 112 917 968 aktier i Medivir, varav 112 053 218 stamaktier och 864 750 C-aktier, som tillsammans berättigar till 112 139 693 röster. En stamaktie berättigar till en (1) röst och en C-aktie berättigar till en tiondels (1/10) röst.

 

För ytterligare information kontakta:

Magnus Christensen, finanschef, Medivir AB

Telefon: 08-5468 3100

E-post: magnus.christensen@medivir.com

 

 

Denna information är sådan information som Medivir AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör vid publicering av detta pressmeddelande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.