Pressmeddelanden

Beslut vid årsstämma i Medivir den 7 maj 2024

Medivir Aktiebolag (publ) har idag den 7 maj 2024 hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning). Årsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) fattade följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna för år 2023 och de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat balanserades i ny räkning.

Ersättning till styrelsen och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 1 990 000 kronor årligen med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 690 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 260 000 kronor. Vidare ska revisorsarvode utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Uli Hacksell, Lennart Hansson, Bengt Westermark, Yilmaz Mahshid och nyval av Angelica Loskog och Anna Törner till styrelseledamöter. Uli Hacksell omvaldes som styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget Grant Thornton AB omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag och styrelsens rekommendation, till bolagets revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsens ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

Långsiktigt incitamentsprogram i form av aktiematchningsprogram (LTIP 2024)
Årsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiematchningsprogram för nyckelpersoner (LTIP 2024), innefattande beslut om bemyndigande för styrelsen att öka bolagets aktiekapital med högst 850 000 kronor genom emission av högst 1 700 000 C-aktier och att besluta om återköp av samtliga utestående C-aktier samt överlåtelse av egna aktier till deltagarna i enlighet med villkoren för LTIP 2024 och i marknaden.

För ytterligare information om besluten hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.medivir.se.

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Christensen, finanschef
Telefon: 08 5468 3100

E-mail: magnus.christensen@medivir.com

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en smart kemoterapi som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.