Pressmeddelanden

Emission, återköp och omvandling av C-aktier samt överlåtelse av stamaktier inom ramen för LTIP

Mot bakgrund av det incitamentsprogram som antogs på årsstämma i Medivir AB (publ) (”Medivir”) den 7 maj 2024 (”LTIP 2024”) meddelas idag att styrelsen i Medivir har beslutat om (i) en nyemission av 1 700 000 C-aktier, (ii) återköp av dessa 1 700 000 C-aktier, (iii) omvandling av 114 587 C-aktier till stamaktier samt (iv) delvis verkställande av årsstämmans beslut om överlåtelse av egna stamaktier genom överlåtelse av 126 000 egna stamaktier till deltagare i LTIP 2024. 

Aktieinvest FK AB tecknar samtliga 1 700 000 C-aktier till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde om 50 öre per aktie. Samtliga emitterade C-aktier kommer därefter återköpas av Medivir för samma pris om 50 öre per aktie. 

Syftet med emissionen och återköpet av C-aktier är att möjliggöra för deltagarna i LTIP 2024 att förvärva stamaktier för deltagande i LTIP 2024 (”Investeringsaktier”), att säkerställa leverans av aktier samt att täcka eventuella sociala kostnader och utdelningskompensationer med anledning av LTIP 2024. 114 587 C-aktier kommer att omvandlas till stamaktier. De omvandlade aktierna samt 11 413 befintliga stamaktier som innehas av bolaget, totalt 126 000 stamaktier, kommer att överlåtas till deltagare i LTIP 2024 såsom Investeringsaktier. Resterande antal C-aktier kommer att innehas av Medivir tills vidare och omvandlas samt överlåtas i enlighet med villkoren i LTIP 2024. C-aktierna berättigar inte till vinstutdelning.

Medivirs innehav av egna aktier var tidigare 11 413 stamaktier och 864
 750 C-aktier. I och med återköpet av de 1 700 000 nyemitterade C- aktierna, och efter överlåtelse av 11 413 befintliga egna stamaktier samt 114 587 stamaktier som omvandlas från C-aktier, kommer Medivir att inneha noll egna stamaktier och 2 450 163 egna C-aktier i bolaget.

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Christensen, finanschef
Telefon: 08 5468 3100
E-mail:
magnus.christensen@medivir.com

 

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en smart kemoterapi som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.