Pressmeddelanden

Medivir genomför en riktad nyemission om cirka 20 MSEK

INSIDERINFORMATION: Stockholm —Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) (”Medivir” eller ”Bolaget”), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov, meddelade idag att styrelsen, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman som hölls den 4 maj 2023, beslutat om en riktad nyemission av 7 547 170 stamaktier genom vilken Bolaget tillförs ca 20 miljoner kronor före emissionskostnader (den ”Riktade Nyemissionen”). Rätten att teckna aktier i den Riktade Nyemissionen tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Hallberg Management AB (”HMAB”). HMAB kontrolleras av Anders Hallberg, tidigare fondförvaltare på HealthInvest Partners AB. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen uppgår till 2,65 kronor per aktie och har fastställts genom förhandlingar med HMAB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen, vid en samlad bedömning och efter noggrant övervägande, anser att en riktad emission till HMAB är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att tillföra Bolaget ytterligare kapital för att avancera utvecklingen av Bolagets läkemedelskandidat fostrox och ge Bolaget en ökad finansiell flexibilitet samt att Bolaget genom den Riktade Nyemissionen tillförs en strategiskt viktig och långsiktig aktieägare med många års erfarenhet inom branschen vilket styrelsen bedömer är positivt för Bolaget och aktieägarna

 

Bakgrund och motiv

I december 2023 genomförde Medivir en företrädesemission (”Företrädesemissionen”) som tecknades till cirka 87 procent, vilket resulterade i att 48 664 647 stamaktier emitterades och att en emissionslikvid om totalt cirka 129 MSEK tillfördes till Bolaget (före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen). Teckningskursen i Företrädesemissionen var 2,65 kronor per aktie.

 

Medivir är ett utvecklingsbolag och Bolagets styrelse utvärderar kontinuerligt olika alternativ för att finansiera Bolagets verksamhet. HMAB har uttryckt intresse för att investera i Bolaget och styrelsen har med anledning av detta fört förhandlingar med HMAB. Emissionslikviden från Företrädesemissionen täcker Bolagets kapitalbehov för de aktiviteter som Bolaget planerar att genomföra enligt föreliggande affärsplan under den kommande tolvmånadersperioden. Styrelsen bedömer dock att det är positivt om Bolaget tillförs ytterligare kapital eftersom det främjar Bolagets möjligheter att avancera utvecklingen av Bolagets läkemedelskandidat fostrox och därigenom skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare samt ger Bolaget en ökad finansiell flexibilitet. Den Riktade Nyemissionen kan genomföras på ett tids- och kostnadseffektivt sätt vilket innebär att Bolaget snabbt kan tillgodogöra sig en stor del av emissionslikviden. Den Riktade Nyemissionen innebär också att Bolaget tillförs en strategiskt viktig, kapitalstark och långsiktig aktieägare med många års erfarenhet inom branschen vilket styrelsen bedömer är positivt för Bolaget och aktieägarna. Syftet med den Riktade Nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är således att tillvarata möjligheten att tillföra Bolaget ytterligare kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att ytterligare förstärka Bolagets ägarbas med en strategiskt viktig investerare.

 

Mot bakgrund av att Bolaget nyligen genomfört Företrädesemissionen, att en företrädesemission är tids- och kostnadskrävande i förhållande till emissionens begränsade storlek, samt att ett syfte med den Riktade Nyemissionen är att tillföra en ny strategisk investerare, bedömer styrelsen att en företrädesemission inte är ett lämpligt alternativ till att genomföra den Riktade Nyemissionen. Vid en samlad bedömning och efter noggrant övervägande anser styrelsen att det är motiverat och i Bolagets och aktieägarnas intresse att avvika från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt.

 

 

 

 

Om HMAB och Anders Hallberg

HMAB är ett aktiebolag som är helägt av Anders Hallberg. Hallberg har mer än 20 års erfarenhet av att investera i hälsovård och är en av grundarna av fondbolaget Healthinvest Partners AB. Hallberg var fram till januari 2024 förvaltare i HealthInvest Alpha Fund.

 

Innan grundandet av HealthInvest Partners AB arbetade Hallberg både som analytiker och som fondförvaltare inom hälsosektorn på Carnegie Investment Bank AB. Hallberg har rankats högst som healthcare analytiker enligt Prospera samt utnämnts till årets förvaltare inom kategorin läkemedelsfonder av Dagens Industri och Morningstar. Hallberg har en magisterexamen i nationalekonomi samt kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds universitet.

 

Hallberg har uttryckt en önskan att bli invald i Bolagets styrelse under förutsättning av nominering från Bolagets valberedning och beslut av Bolagets årsstämma under 2024.

 

Villkor för den Riktade Nyemissionen

 

Den Riktade Nyemissionen emissionen genomförs till en teckningskurs om 2,65 kronor vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen och har fastställts efter förhandlingar med HMAB. Teckningskursen innebär en rabatt om 4,19 procent jämfört med stängningskursen den 22 januari 2024 (2,77 kronor) och en rabatt om 3,97 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under perioden 16 januari 2024 – 22 januari 2024 (2,76 kronor). Styrelsens uppfattning är att den överenskomna rabatten ligger inom ramen för vad som anses vara marknadsmässigt i den här typen av transaktioner. Styrelsen bedömer därför att teckningskursen är marknadsmässig och reflekterar rådande efterfrågan och marknadsförhållanden.

 

I samband med Företrädesemissionen åtog sig Bolaget gentemot Pareto Securities AB och Zonda Partners AB att inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 90 dagar efter teckningsperiodens utgång. Pareto Securities AB och Zonda Partners AB har lämnat sitt medgivande till den Riktade Nyemissionen men har inte varit rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen. Bolagets största aktieägare Linc AB och Nordea Investment Management AB stödjer den Riktade Nyemissionen.

Utspädning

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående aktier med 7 547 170 från 105 370 798 till 112 917 968 och antalet röster med 7 547 170 från 104 592 523 till 112 139 693. Aktiekapitalet ökar med 3 773 585 kronor från 52 685 399 kronor till 56 458 984 kronor. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 6,68 procent av antalet aktier och cirka 6,73 procent av antalet röster i Bolaget.

Emissionskostnader

Kostnaderna för den Riktade Nyemissionen beräknas uppgå till cirka 200 000 kronor.

Rådgivare

I samband med Den Riktade Nyemissionen har Bolaget anlitat Advokatfirman Lindahl KB som legal rådgivare.

 

För ytterligare information kontakta:

Magnus Christensen, finanschef, Medivir AB

Telefon: 08-5468 3100

E-post: magnus.christensen@medivir.com

 

Denna information utgör insiderinformation som Medivir AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör vid publicering av detta pressmeddelande.

 

Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.