Pressmeddelanden

Medivir presenterar data som stärker kombinationen med fostrox och Lenvima vid primär levercancer på EASL Liver Cancer Summit

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov, meddelade idag att kliniska farmakokinetiska (PK) data avseende doslinjäritet och systemisk exponering från den första studien med fostroxacitabin bralpamid (fostrox) (NCT03781934) kommer att presenteras vid European Association for the Study of the Lever (EASL) Liver Cancer Summit den 23 februari 2024 i Rotterdam.

 

Abstraktet med titeln “Population pharmacokinetic modeling of orally administered fostroxacitabine bralpamide (fostrox, MIV-818) and its metabolite troxacitabine in a phase I/IIa liver cancer study” presenteras på konferensen av Karin Tunblad PhD, projektansvarig för fostrox på Medivir. Presentationen inkluderar farmakokinetiska resultat från 42 patienter i den kliniska fas I/IIa-studien med fostrox monoterapi och kombinationen fostrox + Lenvima® vid avancerad levercancer.

 

Resultaten visar doslinjäritet och att den systemiska exponeringen, vid den rekommenderade fas 2-dosen för fostrox, överensstämmer med den lovande säkerhets- och tolerabilitetsprofil som visats i den pågående fas 1b/2a-studien med fostrox i kombination med Lenvima i andra linjens behandling av avancerad hepatocellulär cancer (HCC). Dessutom visar studien att exponeringen av fostrox inte påverkas av administrering av Lenvima, vilket ger ytterligare stöd för denna kombination.

 

-          “Att kunna säkerställa förutsägbar exponering är avgörande när man kombinerar två farmaceutiska läkemedel. De data som presenteras på EASL stärker de tidigare rapporterade kliniska resultaten där patienter som behandlats med fostrox + Lenvima har visat god tolerabilitet och kunnat kvarstå på behandlingen under lång tid. Resultaten understödjer dessutom våra kommande regulatoriska interaktioner med FDA och fortsätter att öka vår tilltro till den kliniska utvecklingen av fostrox”, säger Pia Baumann, Forskningschef på Medivir.

 

Abstraktet och postern kommer att finnas tillgängliga på Medivirs hemsida efter presentationen.

 

För ytterligare information kontakta:

Magnus Christensen, finanschef, Medivir AB

Telefon: 08-5468 3100.

E-post: magnus.christensen@medivir.com

 

 

Om fostrox

Fostrox är en typ av smart kemoterapi som levererar den celldödande substansen selektivt till tumören samtidigt som den skadliga effekten på normala celler minimeras. Detta uppnås genom att koppla en aktiv kemoterapi (troxacitabin) till en prodrog-svans. Prodrogens design gör det möjligt att administrera fostrox oralt och färdas direkt till levern där den aktiva substansen frisätts lokalt i levern. Med denna unika mekanism har fostrox potential att bli det första leverriktade, oralt administrerade läkemedlet som kan hjälpa patienter med olika typer av levercancer. En fas 1b-monoterapistudie med fostrox har avslutats och en fas 1b/2a-kombinationsstudie i HCC pågår.

 

Om primär levercancer

Primär levercancer är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i världen och hepatocellulär cancer (HCC) är den vanligaste formen. Trots att existerande behandlingar för HCC kan förlänga patienternas liv är behandlingsfördelarna ofta begränsade och dödligheten ligger kvar på en hög nivå. Varje år diagnosticeras ca 660 000 patienter med primär levercancer globalt och den nuvarande graden av femårsöverlevnad är under 20%1). HCC är en heterogen sjukdom med olika etiologier och utan specifika mutationer som observerats i många andra cancerformer. Detta har bidragit till bristen på framgång för molekylärt riktade substanser i HCC. Bristen på övergripande nytta, tillsammans med den generellt dåliga prognosen för patienter med medellångt och långt framskriden HCC resulterar i ett stort otillfredsställt medicinskt behov.

 

Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en smart kemoterapi som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.

 

1)       Rumgay et al.,European Journal of Cancer 2022 vol.161, 108-118.