Affärsmodell och strategi

Vision

Att förbättra livet för cancerpatienter genom banbrytande läkemedel.

Affärsmodell

Medivir bedriver klinisk utveckling för att själva eller genom partnerskap eller utlicensiering ta våra läkemedelskandidater till marknadsgodkännande. Vår specialistkompetens sträcker sig över områden som patentstrategi, läkemedelsutveckling, design av kliniska studier, regulatorisk strategi och affärsutveckling. Medivir arbetar virtuellt med partners inom akademi, sjukvård och industri för att vid behov tillföra specialistkunskap, erfarenhet och specifika kompetenser till våra projekt.

Medivir avser att maximera värdet av varje projekt. För kommersialisering av ett specialistläkemedel kan bolaget välja att marknadsföra i egen regi inom vissa territorier, då antalet förskrivande läkare är begränsat. För indikationer med fler patienter och läkemedel med större marknadspotential avser Medivir att söka kommersiell partner redan innan start av fas III för att säkerställa den snabbaste vägen till marknaden och den kommersiella styrka som behövs för att lansera och marknadsföra produkten.

Strategi

Medivir har tre övergripande strategiska prioriteringar som bygger på Bolagets expertis inom klinisk utveckling och dokumenterade affärsutvecklingsförmåga.

  1. Att uthålligt och med hög effektivitet ta läkemedelskandidater genom klinisk utveckling
    Effektiv och tvärfunktionell driva utveckling av egna, inlicensierade eller förvärvade läkemedelskandidater fram till färdiga läkemedel som uppfyller patienters och beslutsfattares behov. 

  2. Att vara en respekterad samarbetspartner och generera intäkter genom partnerskap 
    Skapa och vårda meningsfulla och ömsesidigt fördelaktiga partnerskap för att accelerera den kliniska utvecklingen samt sprida finansiell risk.

  3. Att kontinuerligt utveckla en inspirerande företagskultur byggd på affärsmässighet, professionalism, samarbetsförmåga och kreativitet
    Odla en kreativ, inspirerande och professionell företagskultur som stärker vår förmåga att arbeta mer virtuellt.