Pressmeddelanden

Första patienten doserad i fas 2a-delen av Medivirs studie med fostrox i kombination med Lenvima

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR), ett läkemedelsföretag inriktat på att utveckla innovativa behandlingar av cancersjukdomar med stora medicinska behov, meddelar idag att den första patienten med hepatocellulär cancer (HCC) i fas 2a, har påbörjat behandling med läkemedelskandidaten fostroxacitabine bralpamide (fostrox) i kombination med Lenvima®.

I Medivirs pågående fas 1b/2a-studie ges fostrox i kombination med två andra läkemedel, antingen med Lenvima®, en tyrosinkinashämmare, eller med Keytruda®, en anti-PD-1-checkpoint-hämmare. Studien är en öppen multicenter-studie och inkluderar patienter med HCC för vilka dagens första- eller andrahandsbehandlingar har visat sig verkningslösa eller inte är tolererbara. I fas 1b-delen av studien utvärderas vilken dos av fostrox som är mest lämplig för nästa fas. Denna dos används sedan i studiens fas 2a-del där säkerhet och tecken på effekt utvärderas ytterligare.

De preliminära resultaten från den nyligen avslutade fas 1b-delen för fostrox i kombination med Lenvima® var positiva med en god säkerhets- och tolerabilitetsprofil där ingen dosbegränsade toxicitet har observerats. Den rekommenderade dosen (RP2D) för fostrox i denna kombinationsarm fastställdes till 30 mg.

-          ”Det är verkligen spännande att vi så snabbt är igång med den viktiga expansionsdelen av studien där den första patienten nu behandlas med fostrox och Lenvima® i fas 2a. Det medicinska behovet av en ny effektiv behandling är mycket stort och likaså intresset från både prövare och patienter varför jag tror att rekryteringen av samtliga patienter till denna del av studien kommer att ske snabbt.”, säger Pia Baumann, Medicinsk chef på Medivir.
 

Resultaten från denna studie kommer ligga till grund för den framtida utvecklingsplanen för fostrox. Sammanlagt planeras ytterligare upp till 30 patienter med HCC att rekryteras i studien som genomförs vid 14 kliniker i Storbritannien, Spanien och Sydkorea. För den andra kombinationsarmen där fostrox ges tillsammans med Keytruda® pågår fas 1b-delen fortfarande.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Christensen, Finanschef, Medivir AB

Telefon: 08-5468 3100.
E-post: magnus.christensen@medivir.com


Om fostrox

Fostrox är en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Fostrox har potential att bli det första oralt administrerade och specifikt leverriktade läkemedlet för patienter med HCC och andra former av levercancer. En fas 1b monoterapistudie med fostrox har slutförts och en kombinationsstudie i HCC pågår.

Om primär levercancer

Primär levercancer är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i världen och hepatocellulärt carcinom (HCC) är den vanligaste formen av cancer som uppstår i levern. Trots att existerande behandlingar för HCC kan förlänga patienternas liv är behandlingsfördelarna ofta begränsade och dödligheten ligger kvar på en hög nivå. Varje år diagnosticeras 42 000 patienter med primär levercancer i USA och den nuvarande femårsöverlevnaden är 11 procent. HCC är en heterogen sjukdom med olika etiologier och utan specifika mutationer som observerats i många andra cancerformer. Detta har bidragit till bristen på framgång för molekylärt riktade substanser i HCC. Bristen på övergripande nytta, tillsammans med den generellt dåliga prognosen för patienter med medellångt och långt framskriden HCC resulterar i ett stort otillfredsställt medicinskt behov.

Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumöreffekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.