Ledningsgrupp

Pia Baumann

Medicinsk chef

More about Pia Baumann

Magnus Christensen

Finanschef

More about Magnus Christensen

Malene Jensen

Klinisk utvecklingschef

More about Malene Jensen

Jens Lindberg

Verkställande direktör

More about Jens Lindberg

Fredrik Öberg

Forskningschef

More about Fredrik Öberg